Anu Thilakshana 01

13 Photographs of Sri Lankan Model Anu Thilakshana. Photography by Samith Karunathilaka.