Kaushalya Madhavi 02

8 Photographs of Sri Lankan Model Kaushalya Madhavi. Photography by Nadishka Ranasinghe.